Thuiszorg

Coronavirus: cohortzorg en schakelzorg

Cohortzorg 

Cohortzorg is thuiszorg voor personen met een (vermoeden van) COVID-19-besmetting. Die wordt opgenomen door een vaste equipe van verzorgenden (gezinszorg) en verpleegkundigen/zorgkundigen (thuisverpleging).

Op vraag van de overheid

De overheid vraagt aan de diensten voor gezinszorg om binnen de eertelijnszones een geografische opdeling te maken om lokale equipes samen te stellen van verzorgenden. Die nemen dan de specifieke zorg op voor de (potentieel) besmette personen.

Partena Gezinszorg zou dit maximaal in samenwerking doen met I-mens.

Deze gezinszorg wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het cohortteam van de thuisverpleegkunde in het werkingsgebied. De zorg en ondersteuning wordt permanent op elkaar afgestemd.

Waarom?

Bij cohortzorg wordt uitgegaan van een vaste equipe van zorgverleners. Zij staan in voor de zorg en ondersteuning aan (vermoedelijk) besmette personen. Zo kunnen zij:

 • maximale snelheid bieden bij de opstart van zorg- en ondersteuning in de thuiscontext
 • prioritair beschikken over alle beschermingsmaterialen
 • een specifieke bijkomende opleiding volgen in de zorg en ondersteuning van (potentieel) besmette personen
 • maximale bescherming bieden aan kwetsbare niet besmette personen met een zorg- en ondersteuningsnood omdat de zorg en ondersteuning in de thuiscontext van (vermoedelijk) besmette personen met COVID-19 toegewezen wordt aan de cohortteams

Door de afgescheiden werking van de cohortteams en de prioritaire beschikbaarheid van alle beschermingsmaterialen voor deze cohortteams kunnen we maximaal voorkomen dat grote groepen van zorgmedewerkers uitvallen.

Uitwerking

De overheid vraagt dat de vertegenwoordiger gezinszorg in de zorgraad van de ELZ lokaal bij de werkende diensten aftoetst naar oprichting van de cohortzorgteams om:

 • het aantal en het gebied af te spreken
 • af te spreken welke dienst de leiding van een cohortteam op zich neemt en instaat voor de lokale coördinatie gezinszorg
 • af te spreken welke diensten verzorgenden kunnen toeleiden naar het cohortteam (opbouwbare capaciteit). Uiteraard zal wie de leiding neemt ook instaan voor een basis aan verzorgenden.

Bij de uitwerking wordt ook rekening gehouden met de mogelijke vraag om medewerkers ter beschikking te stellen van de schakelzorgcentra (verzorgend, logistiek, begeleidend).

Randvoorwaarden voor de goede werking van de cohortteams

 • De diensten voor gezinszorg engageren zich.
 • Alle samenwerkende diensten binnen de eerstelijn gaan akkoord om op eenvoudig verzoek aan de nodige gegevensdeling te doen.
 • De overheid moet alle nodige beschermingsmaterialen prioritair ter beschikking stellen aan de cohortteams en (op het niveau van de locatie) aan de lokale coördinatie gezinszorg..
 • De medewerkers van de cohortteams blijven medewerkers van de eigen organisatie, maar komen onder operationele leiding van de lokale coördinatie. De toewijzing van de personen met een zorg- en ondersteuningsvraag is het uitgangspunt van de cohortteams.
 • Personen met een zorg- en ondersteuningsvraag kunnen zorg ontvangen van medewerkers van meerdere diensten en zijn er dan ook cliënt. Dit houdt dan ook meerdere facturaties in.
 • De administratie dient uniform te zijn en moet tot een minimum beperkt worden.
 • De overheid is bereid om financiering van zorgverstrekkers volledig af te dekken voor de periode van de werking van het cohortteam. Een medewerker mag namelijk enkel ingezet worden voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood binnen het cohortteam. De overheid voorziet ook een afdekkende financiering voor de lokale coördinatie gezinszorg van het cohortteam.

Schakelzorgcentra

De ziekenhuizen zullen de komende weken veel COVID-19-patiënten moeten opvangen. Het is belangrijk dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. Daarom moeten er schakelzorgcentra opgericht worden. 

Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Bijvoorbeeld omdat de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is. 

Tegelijk willen we de instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig hebben. Schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met COVID-19 en die niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten.

Uiteindelijk is het de bedoeling om iedereen zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan.

Waar?

Het is de bedoeling om 1 schakelzorgcentrum per 2 à 3 eerstelijnszones te installeren, verdeeld over de provincies:

 • provincie Antwerpen: 8 schakelzorgcentra
 • provincie Limburg: 4 schakelzorgcentra
 • provincie Oost-Vlaanderen: 6 schakelzorgcentra
 • provincie Vlaams-Brabant: 6 schakelzorgcentra
 • provincie West-Vlaanderen: 6 schakelzorgcentra

Personeel

Er wordt gevraagd aan de diensten thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, logistieke diensten,… om voorbereidende stappen te zetten om een personeelsequipe ter beschikking te hebben voor het schakelzorgcentrum.

Dagbezetting (7u tot 21u30)

 • Een minimumbezetting van 3 verpleegkundigen en 2 zorgkundigen/verzorgenden per 30 patiënten. 
 • Een shiftensysteem (vroege-late) wordt voorzien. (7u-15u30 en 15u-21u30) 
 • Een huisarts doet de permanentie en gaat minstens tweemaal per dag langs bij de patiënten. Hij hoeft niet permanent aanwezig te zijn, maar moet wel oproepbaar zijn. 
 • Minstens 1 verpleegkundige is vast toegewezen aan het schakelzorgcentrum en blijft aanwezig gedurende de hele shift.

Nachtbezetting (21u tot 7u30) 

 • Een minimumbezetting van 2 verpleegkundigen per 30 patiënten. 
 • De huisarts is van wacht en oproepbaar.

Taakverdeling voor de Diensten voor gezinszorg

 • Zorgen voor ADL-ondersteuning, toezicht, gezelschap.
 • Samenwerken met de verpleegkundigen voor de zorg aan de patiënten.
 • In afstemming met de maatschappelijk werker opnemen van de coördinatie van de zorg op patiënt niveau.
partena hulp in huis
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena