Werknemer

Medische controle bij arbeidsongeschiktheid

Ontvang je een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, dan is de adviserend arts van je ziekenfonds bevoegd om je arbeidsongeschiktheid te controleren. Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, en ontvang je een invaliditeitsuitkering, dan is het RIZIV bevoegd voor de controle.

Controle bij primaire arbeidsongeschiktheid

De adviserend arts controleert je arbeidsongeschiktheid tijdens een controleonderzoek. 

Is de voorgestelde datum voor controle om medische redenen niet haalbaar? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je ziekenfonds om een andere datum vast te leggen.

Controle bij invaliditeit

Tijdens de periode van invaliditeit wordt de arbeidsongeschiktheid erkend en gecontroleerd door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI). De GRI is een college van geneesheren dat valt onder de bevoegdheid van het RIZIV.

Vakantie of verhuis? Hou je ziekenfonds op de hoogte

  • Adreswijziging of verandering van verblijfplaats: Als je bij een controle niet opdaagt zonder te verwittigen, dan loop je het risico je uitkering tijdelijk of definitief te verliezen. Ontvang je een brief over je afwezigheid op de medische controle, of je merk je dat je uitkering niet meer betaald wordt, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds. 
  • Als je met vakantie gaat: Vraag minstens 10 dagen voor de vertrekdatum de toestemming aan het ziekenfonds. Opgelet! Dit geldt voor vakantie in binnen- en buitenland!
  • Vertrek je tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid op vakantie? Denk eraan dat je, vóór je vertrek, een verlenging indient. Want ook tijdens je vakantie moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Controle bij invaliditeit

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena