Werknemer

Aangiftetermijn arbeidsongeschiktheid

Word je arbeidsongeschikt, meld dat dan zo snel mogelijk aan je werkgever en je ziekenfonds. Om een volledige uitkering te ontvangen, moet je die binnen een bepaalde termijn aanvragen.

Doe je aangifte op tijd

Geef je arbeidsongeschiktheid aan op het moment dat je ziek wordt, en zeker vóór je termijn gewaarborgd loon verlopen is. Stel de aangifte niet uit, want een laattijdige aangifte heeft gevolgen voor het bedrag van je uitkering. De termijn waarbinnen je arbeidsongeschiktheid moet aangeven, hangt af van je statuut.

Onderstaande tabel geeft de termijnen weer in kalenderdagen, weekends inbegrepen, vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot uiterlijk de eerstkomende werkdag.


JE BENT AANGIFTETERMIJN

Interim, proefperiode, herval,
verlenging van een medisch getuigschrift, andere*
3 dagen (= dag ziekte + 2 dagen)

Bediende 28 dagen (= dag ziekte + 27 dagen)

Arbeider 14 dagen (= dag ziekte + 13 dagen)

* Op de dag waarop je arbeidsongeschikt wordt ben je niet, of niet meer, verbonden door een arbeidsovereenkomst, en je bent ook niet werkloos (bv. in  opzegperiode).

Wat als je te laat bent met je aangifte?

Als je je arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, krijg je een financiële sanctie: het dagbedrag van je uitkering wordt met 10 procent verminderd tijdens de periode van laattijdigheid. De sanctie loopt tot de eerste werkdag die volgt op de dag waarop je het medische getuigschrift verstuurt. 

Voorbeeld: Je bent arbeider en arbeidsongeschikt sinds 1 juni. Dat betekent dat je het getuigschrift arbeidsongeschiktheid moet versturen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Je moet het formulier dus ten laatste op 14 juni versturen. Door omstandigheden verstuur je het formulier pas op 17 juni… Hierdoor krijg je voor de periode van 15 tot en met 17 juni maar 90 procent van je uitkering uitbetaald. 

In een paar gevallen kan het Riziv de sanctie ongedaan maken voor zover het om een bedrag van ten minste 25 euro gaat. Dat gebeurt bij zogenaamde ‘behartenswaardige situaties’:

  • Je kon de arbeidsongeschiktheid niet tijdig aangeven door overmacht.
  • Je bruto jaarlijks gezinsinkomen is lager dan een grensbedrag, verhoogd met een bepaald bedrag per persoon ten laste die tot het gezin behoort. 
Opgelet! De sanctie wordt in geen geval een tweede keer kwijtgescholden tijdens de 3 daaropvolgende jaren.

Geef ook een verlenging of een herval tijdig aan

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond, of ben je weer gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt, dan moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven. Lees meer.

 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena