Werknemer

Hoe vraag je adoptie- of pleegouderverlof aan?

Tijdens de periode van het adoptieverlof en pleegouderverlof krijg je geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds.

Aanvragen

Bij je werkgever

 • Breng je werkgever minstens 1 maand op voorhand op de hoogte via een aangetekende brief. Je kunt ook zelf de brief afgeven en een dubbel laten handtekenen als ontvangstbewijs. Vermeld in de brief het begin en einde van het adoptieverlof.
 • Bezorg je werkgever de documenten die het adoptieverlof bevestigen ten laatste op het moment waarop het adoptieverlof begint.

Bij het ziekenfonds

Dit doe je makkelijk online via MijnPartena:

 1. Meld je aan op MijnPartena.
 2. Kies de rubriek 'Uitkeringen'.
 3. Klik op 'Arbeidsongeschikt of kindje op komst'

In MijnPartena kun je de status van je dossier opvolgen, én we begeleiden je stap voor stap.

Deze documenten moet je ons bezorgen:

 • Een attest van de gemeente, als bewijs dat je kind ingeschreven is in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de gemeente waar je woont.
 • Wanneer het ziekenfonds je aanvraag tot adoptieverlof ontvangt, zal het een inlichtingenblad voor de berekening van je uitkering opsturen. Dat moet je laten invullen door je werkgever.

Bescherming tegen ontslag

Werknemers die adoptieverlof nemen, genieten een wettelijke bescherming tegen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan om redenen die verband houden met je adoptieverlof:

 • tijdens de 2 maanden vóór het adoptieverlof
 • tijdens de maand die volgt op het adoptieverlof

Voert de werkgever een andere reden aan voor het ontslag, dan moet hij daarvan bewijs leveren. Als de werkgever jou ontslaat zonder geldige reden, is hij verplicht om je 3 maanden loon te betalen, bovenop een eventuele vergoeding wegens contractbreuk. 

Duur

Wie een kind adopteert, heeft recht op een ononderbroken periode adoptieverlof dat bestaat uit 2 delen:

 1. een basisrecht van maximaal 6 weken, voor elke adoptieouder
 2. bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders:
  Vanaf 1/1/2019 tot en met 1/1/2027 wordt het basisrecht tweejaarlijks aangevuld met 1 bijkomende week. Vanaf 1/1/2027 heeft men dus recht op 5 bijkomende weken:
Aanvang verlof Basisweken
1 kind
Basisweken
meerdere
kinderen
Bijkomende
weken
Vanaf 1/1/2019 6 weken 8 weken 1 week
Vanaf 1/1/2021 6 weken 8 weken 2 weken
Vanaf 1/1/2023 6 weken 8 weken 3 weken
Vanaf 1/1/2025 6 weken 8 weken 4 weken
Vanaf 1/1/2027 6 weken 8 weken 5 weken

 

De maximale duur van het adoptieverlof verdubbelt als het kind gehandicapt is. Bij opvang van meerdere kinderen wordt de maximumduur van het adoptieverlof verlengd met 2 weken per adoptieouder bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen. De extra weken worden in dit geval niet verdubbeld:

Aanvang verlof
+ aanvraag bij
werkgever
Basisweken
1 kind
Basisweken
meerdere
kinderen
Bijkomende
weken
Vanaf 1/1/2019 12 weken 14 weken 2 weken
Vanaf 1/1/2021 12 weken 14 weken 4 weken
Vanaf 1/1/2023 12 weken 14 weken 6 weken
Vanaf 1/1/2025 12 weken 14 weken 8 weken
Vanaf 1/1/2027 12 weken 14 weken 10 weken

 

De basisregels voor adoptieverlof

 • Wanneer 2 adoptieouders samen een kind onthalen in hun gezin, kunnen beide ouders recht hebben op het adoptieverlof. Ook personen van hetzelfde geslacht kunnen beiden aanspraak maken op adoptieverlof. Deze personen hoeven niet met elkaar gehuwd te zijn.
 • Als je de volledige periode niet wenst op te nemen, moet je minimaal één week verlof nemen of een meervoud ervan.
 • Het adoptieverlof vormt een ononderbroken periode. Je kunt de periode niet opsplitsen, zoals bij het geboorteverlof voor partners.
 • Het kan uitsluitend per week worden opgenomen en niet per dag (minimum één week). De weken die in overweging worden genomen voor de berekening van de uitkering, zijn weken van 7 kalenderdagen (van maandag tot zondag).
 • Adoptie is mogelijk zolang het adoptiekind minderjarig is.
 • Bij internationale adoptie mag het adoptieverlof aanvangen vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit om het kind aan de adoptieouder toe te vertrouwen. Hiervoor moet je bij de aanvraag een kopie toevoegen van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit, waarin staat wanneer het adoptieverlof opgenomen wordt. (In dat geval hoef je niet te bewijzen dat het kind bij aanvang van het verlof reeds ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.)

Begindatum van adoptieverlof

Nationale adoptie

 • Ten vroegste vanaf de dag na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de woonplaats van de verzekerde als deel uitmakend van het gezin
 • Ten laatste binnen 2 maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de woonplaats van de verzekerde als deel uitmakend van het gezin

Internationale adoptie

 • Ten vroegste vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen, zodat die het kind kan ophalen in het land van herkomst met oog op onthaal in het gezin.
 • Ten laatste binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de woonplaats van de verzekerde als deel uitmakend van het gezin.

Uitkering

 • eerste 3 dagen: 100% van het loon, betaald door de werkgever.
 • de volgende dagen: 82% van het begrensde loon, betaald door het ziekenfonds.
 • Opgelet! Fiscaal gezien valt deze uitkering onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens. Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je dit vervangingsinkomen dus vermelden in Deel 1, Vak IV.

 • Deze uitkering is een vervangingsinkomen, waarop je belastingen betaalt. Het ziekenfonds houdt een bedrijfsvoorheffing in van 11,11%.
 •  

  Het RIZIV helpt je verder

  Selfservice in MijnPartena

  Is je dossier volledig?

  Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je geboorte-uitkering? Bekijk het in MijnPartena, daar kun je de status van je dossier volgen en zie je meteen of er een uitkering werd gestort.

  Naar MijnPartena

  Sluiten

  Kantoorzoeker

  Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

  Zoek een kantoor

  MijnPartena

  Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

  MijnPartena