Kamp zoeken? Zo gebeurd!

Vanaf nu zoek je met 1 handige tool in het kampaanbod van de 7 partners van Partena Ziekenfonds. Kies een kamp, nodig vriendjes uit en krijg ledenkorting.

Kampentool

Samen gratis op kamp: doe mee met de wedstrijd 

Nodig tot 4 vrienden uit voor je favoriete kamp en krijg elk tot 100 euro van jullie kampfactuur terugbetaald. Meedoen kan op ikgaopkamp.be, door vrienden uit te nodigen en de schiftingsvraag te beantwoorden.

Zo doe je mee

 1. Zoek je kamp op ikgaopkamp.be. Je filtert makkelijk je favoriet uit het aanbod van 7 kamppartners.
 2. Nodig 1 tot 4 vrienden uit om samen op kamp te gaan.
 3. Vul de schiftingsvraag in op het uitnodigingsformulier.
 4. Ben jij de gelukkige winnaar? Wij geven je een seintje via e-mail.
 5. Ben je de winnaar en heb je geboekt en betaald voor het kamp van je keuze? Bezorg ons je betalingsbewijs en als winnaar van de wedstrijd krijg je van ons tot 100 euro terug.
 6. Heeft 1 of meer van je uitgenodigde vrienden ook geboekt en betaald? Ook zij kunnen tot 100 euro terug krijgen als ze ons hun betalingsbewijs bezorgen. 

Veel gestelde vragen

 • Hoe kan ik winnen?
 • Wie kan een kamp winnen?
 • Kan ik winnen als ik geen vrienden uitnodig?
 • Moet ik 4 vrienden uitnodigen om te kunnen winnen?
 • Moet ik mijn kamp geboekt hebben?
 • Hoe kan ik bewijzen dat ik geboekt heb?
 • Kan ik alleen maar winnen als alle uitgenodigde vrienden ook reserveren?
 • Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
 • Mag ik meer dan 1 keer deelnemen?
 • Ik ben jonger dan 13, kan ik ook deelnemen aan de wedstrijd?
 • Hoeveel geld krijg ik terug?
 • Er staat 'gratis kamp' in de banner, maar je krijgt maar tot 100 euro terug, hoe komt dat?
 • Wat als mijn kamp minder dan 100 euro kost? Krijg ik dan toch 100 euro terug als winnaar?
 • Heb ik als winnaar nog recht op de gewone terugbetaling voor kampen?

Actiereglement kampenwedstrijd

Partena Ziekenfonds, met maatschappelijke  zetel Sluisweg 2/1 in 9000 Gent, e-mail: marketing@partena-partners.be, ondernemingsnummer 411 696 011, organiseert de actie ‘Een gratis kamp voor jou en 4 vrienden'. Dit  reglement beschrijft de actie en de deelnamevoorwaarden.

Duur

Deze actie loopt van 28 maart 2018 tot en met 28 mei 2018.

Wat houdt de actie in?

Met deze actie belonen we klanten en niet-klanten van Partena Ziekenfonds wanneer ze een kamp boeken en vrienden uitnodigen via www.ikgaopkamp.be, zoals aangegeven in onze online en offline communicatie, én indien die personen effectief voor hetzelfde kamp in dezelfde periode reserveren én betalen bij de betreffende kamporganisator. 

 • De deelnemer nodigt maximum 4 vrienden uit via de webtool  www.ikgaopkamp.be en vult de schiftingsvraag in.
 • De winnaar wordt persoonlijk verwittigd via e-mail.
 • De winnaar, en maximum 4 door hem of haar uitgenodigde vrienden, ontvangen na reservatie en betaling van hun kamp een terugbetaling van de kampprijs, tot maximum 100 euro per persoon.  
 • Terugbetaling gebeurt aan de hand van een storting op de respectievelijke rekeningen van de winnaar en zijn of haar vrienden. De betreffende vrienden dienen hiervoor een kopie van hun kampfactuur en hun rekeningnummer te bezorgen aan Partena Ziekenfonds.
 • Indien het kamp niet betaald werd, is er geen recht op een prijs.

Deelnemen

Deelnemen kan via:

 • het online webformulier op www.ikgaopkamp.be en uitnodigen van 1 tot maximum 4 vrienden
 • én na invullen van de schiftingsvraag
 • én na acceptatie van actiereglement zoals hier beschreven
De persoon die het webformulier invult en verstuurt moet minimum 13 jaar oud zijn. Een inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle verplichte velden van het online webformulier zijn ingevuld. Onleesbare en onvolledige gegevens op het formulier komen niet in aanmerking voor deze actie.

De prijs

 • De deelnemer, en maximum 4 door hem of haar uitgenodigde vrienden, hebben na reservatie en betaling van hun kamp recht op een terugbetaling van de kampprijs, tot maximum 100 euro per persoon, indien aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven werd voldaan.
 • De winnaar van de wedstrijd wordt door Partena Ziekenfonds bepaald aan de hand van de schiftingsvraag. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.
 • Terugbetaling gebeurt aan de hand van een storting op de respectievelijke rekeningen van de winnaar en zijn of haar vrienden. De betreffende vrienden dienen hiervoor een kopie van hun kampfactuur en hun rekeningnummer te bezorgen aan Partena Ziekenfonds.
 • De prijs is niet in te ruilen tegen andere voordelen in natura.

Deelnemingsvoorwaarden

De actie is toegankelijk voor klanten en niet-klanten van Partena Ziekenfonds, met uitzondering van  de directie van Partena Ziekenfonds  en elke persoon die aan de organisatie van de actie deelneemt, evenals de gezinsleden van de hierboven vermelde natuurlijke personen.

Controle op de naleving van het wedstrijdreglement

De deelnemers stemmen in met iedere verificatie met betrekking tot hun identiteit of met betrekking tot de verblijfplaats die zij hebben opgegeven. Iedere valse, onvolledige of onjuiste opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot de eliminatie van de deelnemer. Als misbruik, misleiding of fraude wordt vastgesteld, behoudt Partena Ziekenfonds zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten voor deze wedstrijd en/of andere wedstrijden. Er kan tegen de beslissingen van Partena Ziekenfonds geen beroep worden aangetekend.
De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement. Partena Ziekenfonds behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

Geldigheid

 • De terugbetalingen worden pas uitgevoerd als de deelnemer en maximum 4 vrienden gereserveerd en betaald hebben voor hetzelfde kamp bij de betreffende kamporganisator. 
 • Indien enige bepaling van dit actiereglement onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van het actiereglement en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. De aldus uitgesloten bepalingen dienen geïnterpreteerd en/of vervangen te worden door geldige bepalingen waarvan het doel en de gevolgen dezelfde zijn, of equivalent of het meest gelijkend aan deze beoogd door de oorspronkelijke bepaling.
 • De deelnames moeten Partena Ziekenfonds  ten laatste op 28 mei 2018 om middernacht bereiken. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending, geldt het uur van registratie op de server van Partena Ziekenfonds.
 • Elke deelname die onwettig, schadelijk, bedreigend, belagend, onrechtmatig, vulgair, obsceen, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend, racistisch, xenofobisch of op een andere wijze laakbaar is, zal onmiddellijk uitgesloten worden.
 • Alle inzendingen zullen op basis van de hier boven vermelde criteria beoordeeld worden door de marketingafdeling van Partena Ziekenfonds .
 • Iedere persoon mag per wedstrijdmaand maximum 5 keer deelnemen. 

Aanvaarding van dit actiereglement

De deelname aan deze actie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement door de deelnemer. 

Interpretatie van onderhavig actiereglement

Ieder probleem met betrekking tot de interpretatie van dit actiereglement, evenals iedere situatie die niet geregeld zou zijn door onderhavig reglement, zal beslecht worden door een interne jury samengesteld door Partena Ziekenfonds. Op geen enkele schriftelijke, telefonische of mondelinge vraag met betrekking tot de interpretatie of toepassing van onderhavig reglement, de modaliteiten van de actie of met betrekking tot de lijst van deelnemers zal geantwoord worden.

Beperking van de aansprakelijkheid van PARTENA ZIEKENFONDS  

Partena Ziekenfonds behoudt zich het recht voor de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Partena Ziekenfonds  ligt (zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk). Evenzo kan Partena Ziekenfonds niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverzending waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen. Ook kan Partena Ziekenfonds niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de kampen bij de verschillende kamp-partners.

Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum

Op dit actiereglement zal het Belgische recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. De deelnemer stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot zijn/haar deelname aan de actie of met betrekking tot dit actiereglement enkel bij rechtbanken te Gent (België) aanhangig kan worden gemaakt en hij/zij stemt in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbank voor de doeleinden van dergelijke vordering.

Bescherming van persoonsgegevens – Privacy 

 • Partena Ziekenfonds is begaan met de bescherming van de privacy.
 • Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd moeten de inschrijver en de te contacteren vrienden minimum 13 jaar zijn. Indien jonger is de toestemming vereist van de ouder die het wettelijk gezag uitoefent.
 • De winnaar, of indien deze jonger is dan 13 jaar, de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens van  het winnend team aan de kamporganisator worden meegedeeld en een foto van het winnende groepje vrienden gepubliceerd wordt op de online en offline communicatiekanalen van Partena Ziekenfonds en de kamporganisator van het geboekte kamp.
 • De persoonsgegevens die van een deelnemer worden verzameld in het kader van de actie worden verwerkt door Partena Ziekenfonds als verantwoordelijke van de verwerking. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de actie, de communicatie en de promotie hiervan en voor commerciële doeleinden van Partena ziekenfonds.
 • De persoons- en contactgegevens van de te contacteren  vrienden worden enkel met het oog op het organiseren van de wedstrijd bewaard en nadien verwijderd.
 • Partena Ziekenfonds kan de gegevens meedelen aan haar website ontwikkelaar  die als verwerker optreedt. 
 • Elke deelnemer heeft het recht zijn gegevens in te kijken en te laten verbeteren via marketing@partena-partners.be
 
win een kamp
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena