Kies samen voor één ziekenfonds

Actiereglement - Kies samen voor één ziekenfonds

PARTENA ZIEKENFONDS, met sociale zetel Sluisweg 2/1 in 9000 Gent, e-mail: marketing@partena-partners.be, ondernemingsnummer 411 696 011, organiseert de actie 'Kies samen voor één ziekenfonds'. Dit  reglement beschrijft de actie en de deelnamevoorwaarden.

Duur

Deze actie loopt van 1/8/2018 t.e.m. 30/9/2018.

Wat houdt de actie in?

Met deze actie belonen we klanten van Partena Ziekenfonds met 2 filmtickets wanneer we de verplichte gegevens ontvangen zoals aangegeven in het online webformulier of de offline flyer ‘Kies samen voor één ziekenfonds’ én indien een afspraak met deze persoon kan gemaakt worden die effectief ook doorgaat in een Partena-kantoor. De persoon ontvangt na afloop van de afspraak een gratis EHBO-box.

Tijdens de afspraak wordt Partena Ziekenfonds voorgesteld met al zijn voordelen en diensten. Indien de afspraak niet doorgaat of naar een niet naderbepaalde datum wordt uitgesteld, is er geen recht op filmtickets of EHBO-box.

Deelnemen

Deelnemen kan via:

Een inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle verplichte velden van het (web)formulier zijn ingevuld. Onleesbare en onvolledige gegevens op het formulier komen niet in aanmerking voor deze actie.
Formulieren die namen bevatten van een familielid of vriend die op hetzelfde adres wonen worden slechts 1 keer geteld voor de actie. De personen (vrienden of familieleden) van wie de gegevens opgegeven worden, mogen nog geen klant zijn van Partena Ziekenfonds.

De prijs

De deelnemers hebben recht op een filmticket en een EHBO-box indien aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven werd voldaan. 

De uitreiking van de prijs gebeurt op basis van het klantnummer Partena Ziekenfonds dat op het (web)formulier werd ingevuld. Een foutief ingevuld klantnummer geeft geen recht op een beloning.  De uitreiking van de filmtickets gebeurt via een postale verzending. De EHBO-box krijgt de geïnteresseerde persoon mee na afloop van de afspraak in een Partena-kantoor.

Deelnemingsvoorwaarden

De actie is toegankelijk voor iedere klant van Partena Ziekenfonds met uitzondering van de personeelsleden van PARTENA ZIEKENFONDS, de bestuurders van PARTENA ZIEKENFONDS en elke persoon die aan de organisatie van de actie deelneemt, evenals de gezinsleden van de hierboven vermelde natuurlijke personen.

Controle op de naleving van het wedstrijdreglement

De deelnemers stemmen in met iedere verificatie met betrekking tot hun identiteit of met betrekking tot de verblijfplaats die zij hebben opgegeven. Iedere valse, onvolledige of onjuiste opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot de eliminatie van de deelnemer.

Geldigheid

De filmtickets en de EHBO-box worden pas uitgereikt als met de vriend of familielid, van wie de klant via het (web)formulier de gegevens heeft doorgestuurd, effectief een afspraak plaatsvond in een Partena-kantoor en ongeacht of de persoon klant wordt of niet.

De uitreiking gebeurt op basis van het klantnummer bij Partena Ziekenfonds dat op het (web)formulier werd ingevuld. Een foutief ingevuld klantnummer geeft geen recht op een filmticket of EHBO-box.

Indien enige bepaling van dit actiereglement onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van het actiereglement en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

De aldus uitgesloten bepalingen dienen geïnterpreteerd en/of vervangen te worden door geldige bepalingen waarvan het doel en de gevolgen dezelfde zijn, of equivalent of het meest gelijkend aan deze beoogd door de oorspronkelijke bepaling.

De deelnames moeten PARTENA ZIEKENFONDS ten laatste op 30 september 2018 om middernacht bereiken. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending, geldt het uur van registratie op de server van PARTENA ZIEKENFONDS of de poststempel.

Elke deelname die onwettig, schadelijk, bedreigend, belagend, onrechtmatig, vulgair, obsceen, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend, racistisch, xenofobisch of op een andere wijze laakbaar is, zal onmiddellijk uitgesloten worden.

Alle inzendingen zullen op basis van de hier boven vermelde criteria beoordeeld worden door de marketingafdeling van PARTENA ZIEKENFONDS.

Aanvaarding van dit actiereglement

De deelname aan deze actie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement door de deelnemer. PARTENA ZIEKENFONDS zal het actiereglement niet archiveren.

Interpretatie van onderhavig actiereglement

Ieder probleem met betrekking tot de interpretatie van dit actiereglement, evenals iedere situatie die niet geregeld zou zijn door onderhavig reglement, zal beslecht worden door een interne jury samengesteld door PARTENA ZIEKENFONDS. 

Op geen enkele schriftelijke, telefonische of mondelinge vraag met betrekking tot de interpretatie of toepassing van onderhavig reglement, de modaliteiten van de actie of met betrekking tot de lijst van deelnemers zal geantwoord worden.

Beperking van de aansprakelijkheid van PARTENA ZIEKENFONDS 

PARTENA ZIEKENFONDS behoudt zich het recht voor de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van PARTENA ZIEKENFONDS ligt (zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk).
Evenzo kan PARTENA ZIEKENFONDS niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverzending waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.
Ook kan PARTENA ZIEKENFONDS niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit of de inhoud van de filmtickets- of EHBO-box.

Vrijwaring

Door deelname aan de actie erkent de deelnemer dat PARTENA ZIEKENFONDS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de deelnemer verstrekte inhoud. De deelnemer stemt ermee in PARTENA ZIEKENFONDS, evenals haar werknemers, bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden voor, te vrijwaren en, indien zij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen, alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit zijn/haar inbreuk op dit actiereglement of zijn/haar inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of op enig ander recht van een persoon of entiteit.

Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum

Op dit actiereglement zal het Belgische recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. De deelnemer stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot zijn/haar deelname aan de actie of met betrekking tot dit actiereglement enkel bij rechtbanken te Gent (België) aanhangig kan worden gemaakt en hij/zij stemt in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbank voor de doeleinden van dergelijke vordering.

Bescherming van persoonsgegevens

PARTENA ZIEKENFONDS is begaan met de bescherming van de privacy. De persoonsgegevens die van een deelnemer worden verzameld in het kader van de actie worden verwerkt door PARTENA ZIEKENFONDS als verantwoordelijke van de verwerking. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de actie.

PARTENA ZIEKENFONDS kan de naam van de deelnemers ook gebruiken in het kader van de communicatie en promotie rond de actie.  PARTENA ZIEKENFONDS kan de gegevens meedelen aan onderaannemers die voor haar rekening handelen of aan bedrijven van haar groep. Elke deelnemer heeft het recht zijn gegevens in te kijken en te doen verbeteren.

De deelnemer bevestigt dat zijn of haar partner op de hoogte is en zich akkoord verklaard heeft dat zijn/haar persoonsgegevens aan Partena Ziekenfonds  worden doorgegeven in het kader van een mogelijk lidmaatschap bij Partena Ziekenfonds.

Bij niet-aansluiting of indien de partner na afloop van de afspraak niet geïnteresseerd blijkt om lid te worden van Partena Ziekenfonds, zullen de gegevens van de partner uit onze databank verwijderd worden.

 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena