pix

Adoptieverlof

Wie een kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof. Tijdens de periode van het adoptieverlof krijg je geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds.

Dien een schriftelijke aanvraag in bij je ziekenfonds. Bij die aanvraag voeg je een attest van de gemeente, als bewijs dat je kind ingeschreven is in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de gemeente waar je woont.

Werknemers

  • Breng je werkgever minstens 1 maand op voorhand op de hoogte via een aangetekende brief of door de overhandiging van een brief, waarvan het dubbel gehandtekend wordt door de werkgever als bewijs van ontvangst. Vermeld steeds het begin en het einde van het adoptieverlof.
  • Bezorg je werkgever de documenten die het adoptieverlof bevestigen, ten laatste op het moment waarop het adoptieverlof aanvangt.
  • Wanneer het ziekenfonds je aanvraag tot adoptieverlof ontvangt, zal het een inlichtingenblad voor de berekening van je uitkering opsturen. Dat moet je laten invullen door je werkgever.

Bescherming tegen ontslag

Werknemers die adoptieverlof nemen, genieten een wettelijke bescherming tegen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan om redenen die verband houden met je adoptieverlof:

  • tijdens de 2 maanden vóór het adoptieverlof
  • tijdens de maand die volgt op het adoptieverlof

Indien de werkgever een andere reden aanvoert voor het ontslag, zal hij daarvan het bewijs moeten leveren. Als de werkgever jou ontslaat zonder geldige reden, is hij verplicht om je 3 maanden loon te betalen, bovenop een eventuele vergoeding wegens contractbreuk.

Zelfstandigen

Wil je als zelfstandige adoptieverlof nemen, dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij het ziekenfonds. Dit doe je ten laatste op de dag van de inschrijving van het kind in jouw gemeente.

Bij die aanvraag moet je een attest van de gemeente voegen, als bewijs dat je kind is ingeschreven in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de gemeente waar ze wonen.Dienstencheques

Kinderopvang

Gezondheidshop

Hospitalia